posted on: November 7, 2023 12:04


Čovjek i Zajedništvo: Put Istine i cjeloviti sklad

Čovjek i Zajedništvo: Put Istine i cjeloviti sklad

Stvoritelj je Savršenstvo i Otajstvo svemira. Dano nam je slobodno djelovanje, a svaka naša odluka odražava se na nas i svijet oko nas.

Ljudi često pogrešno tumače dopuštanje zla u svijetu, zanemarujući da su sami tvorci zla i time odgovorni za svoje postupke.

Gotovo svi narodi (čast izuzecima) često sebe vide u najboljem svjetlu, dok druge zapažaju kao manje vrijedne. U stvarnosti, svi narodi su poput dijelova jednog jedinstvenog tijela, jer kada jedan narod trpi, cijelo tijelo (čovječanstvo trpi) osjeća bol.

To je nepobitna istina.

Odgovornost naroda i vladajućih u svakom narodu je uvijek obostrana.

Obostrana odgovornost je ključna; bez nje vlast i narod uzrokuju vlastitu propast.

Neodgovorna vlast je kao čovjek koji ne brine o svome tijelu (svome narodu), i time se izlaže riziku od raznih bolesti, u konačnici najgoroj kao što je razarajući rak – propasti.

Vlast koja zanemaruje pravdu postaje neprijatelj vlastitog naroda i vodi prema vlastitom propasti.

Neodgovornost, nepravda i pogubno neznanje u društvu su izvor svake bolesti i na kraju razarajućeg 'raka'.

Istinska moć i napredak svake istinske i jake vlasti proizlazi iz pravednosti, i ona jedino može opstati kao takva uz podršku pravednih ljudi i naroda.

Svaka nepravedna vlast, gubi podršku pravednih i dobrih što je u konačnici njen početak kraja (samo je pitanje vrijeme), jer pravedni i čestiti ljudi su ustvari obrambeni ustroj – imunitet koji čuva cjelokupno tijelo (od raznih štetnih bakterija, virusa, uljeza i slično).

Bez podrške istinski pravednih, svaka nepravedna vlast je osuđena na propast.

Zbog negiranje životnih vrijednosti – smisla svake pravde i zdravog društva; nažalost, tijekom propadanja/razaranja/uništavanja, i 'rak' i cijelo 'tijelo' na kraju bivaju poraženi.

Tijelo biva poraženo, jer je zanemarilo životne vrijednosti, dok je rak poražen time što je uništavao vlastito tijelo u kojem je postojao. Slično je tako i sa svim narodima – cijelim čovječanstvom.

Human and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity <br> © Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0
iHuman and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity
© Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0
Svaki narod i svaki čovjek su dio cjelovitog tijela (čovječanstva). Istinska sveopća pravednost i poštivanje životnih vrijednosti je ključ opstanka i boljitka za sve narode.

Šteta, ili patnja nanijeta jednom dijelu (tijela - svijeta) neizbježno utječe na cijelo tijelo kao cjelinu – na sve. Kao što rak uništava tijelo koje ga hrani, tako i razarajuće sile u društvu, ako se ne ozdrave i ne suzbiju, na kraju obavezno dovode do propasti cijele zajednice.

Važno je razumjeti da su svi ljudi međusobno povezani. Ljudska djela i djelovanje imaju posljedice na cijelu zajednicu (čovječanstvo). Da bismo postigli trajni mir i blagostanje, moramo se usredotočiti na zajednički zdravo razuman rad, razumijevanje, međusobno poštovanje i sklad, i pritom se voditi Višom Sviješću, Glasom IstineSvemogućeg, Sveprisutnog i Sveznajućeg Stvoritelja (svih ljudi i svega živoga i životnog okružja), koji nas uvijek vodi prema istinskom znanju i produhovljenosti.

Jedinstvo u istinskom znanju i poštovanju životnih vrijednosti je ključ za trajni mir i blagostanje.

Autor: Kristijan Nokaj

Pročitaj više

Napomena: Ovaj sadržaj pod navedenim naslovom (Čovjek i Zajedništvo: Put Istine i cjeloviti sklad ) možete dijeliti i objavljivati pod uvjetima navedenim u licenci [CC BY-ND 4.0]. Možete dijeliti, čak i uknjižiti, i prodavati (koristiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe), ali bez izmjena, uz obavezno navođenje imena autora.

Dodatne Napomene uz Licencu CC BY-ND 4.0:

Etička i zakonita upotreba:

Sav tekstualni materijal autora Kristijan Nokaj je zaštićen prema Zakonu o autorskim pravima Sjedinjenih Američkih Država i podliježe pravilima U.S. Copyright Office. Autor Kristijan Nokaj daje dozvolu za dijeljenje i korištenje ovog sadržaja pod navedenim naslovom (Čovjek i Zajedništvo: Put Istine i cjeloviti sklad ) isključivo u skladu s uvjetima licence Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0), što znači da je dozvoljeno dijeliti sadržaj u originalnom obliku, uz obavezno navođenje imena autora i poveznice na licencu, bez prava na izmjenu sadržaja ili stvaranje izvedenih djela.

Sadržaj se ne smije koristiti na nemoralan ili nezakonit način.

Sadržaj se ne smije upotrijebiti za promicanje stavova koji su suprotni temeljnim životnim vrijednostima kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, pravda i istina.

Sadržaj ne smije biti usmjeren na način koji bi ugrozio život ili promicao diskriminaciju na temelju rasne, etničke ili narodne pripadnosti. Umjesto toga, trebao bi promicati pravdu, istinu i otpor zlu, neovisno o svjetovnom, vjerskom ili narodnom identitetu pojedinca. Nepravda, neistina i zlo su suprotni temeljnim životnim vrijednostima te ispravnim svjetovnim, vjerskim i narodnim vrednotama utemeljenim na zdravom razumu i etici.

Također, ni ime autora ni njegov svjetonazor ili bilo koji sadržaj autora se ne smiju javno ili prikriveno koristiti kao podrška za proizvode ili aktivnosti štetne za ljude, prirodu ili životinje.

Klauzula o zloupotrebi:

Svaka zloupotreba sadržaja, bilo nehotična ili namjerna, tumačenje te izokretanje izvornog značenja sadržaja autora za promicanje mržnje, diskriminacije ili nasilja prema bilo kojoj rasi ili narodu, rezultira gubitkom prava na korištenje sadržaja.

Transparentnost:

Zabranjena je obmanjujuća ili prijevarna upotreba sadržaja.

Dodatna prava:

Imajte na umu da određeni sadržaj može biti podložan dodatnim pravima intelektualnog vlasništva kao što su autorska prava, zaštitni znakovi, prava dizajna, moralna prava ili prava privatnosti.

Više informacija o [CC BY-ND 4.0] licenci

Slobodni ste:

Dijeliti

— kopirati i redistribuirati materijal u bilo kojem mediju ili formatu za bilo koju svrhu, čak i komercijalno. Davatelj licence ne može opozvati ove slobode dok god slijedite uvjete licence.

Pod sljedećim uvjetima:

1. Imenovanje

- Morate dati primjereno priznanje, pružiti poveznicu na licencu i naznačiti ako su napravljene izmjene. Možete to učiniti na bilo koji razuman način, ali ne na način koji sugerira da davatelj licence podržava vas ili vašu upotrebu.

2. Bez izmjena

- Ako remiksirate, transformirate ili nadograđujete materijal, ne smijete distribuirati modificirani materijal.

3. Bez dodatnih ograničenja

- Ne smijete primijeniti pravne uvjete ili tehnološke mjere koje pravno ograničavaju druge da čine ono što licenca dopušta.

Za još više informacija o ovoj licenci možete pronaći ovdje .

Njeriu dhe Bashkimi: Rruga e Vërtetës dhe harmonisë të plotë

Krijuesi është Përsosmëria dhe Misteri i universit. Na është dhënë veprimi i lirë, dhe çdo vendim që marrim pasqyrohet tek ne dhe bota përreth nesh.

Njerëzit shpesh keqinterpretojnë lejimin e së keqes në botë, duke injoruar faktin që vetë janë krijuar të keqes dhe si pasojë janë përgjegjës për veprimet e tyre.

Po thuajse të gjitha kombe (përjashtim bëjnë të nderuarit) shpesh shohin veten në dritën më të mirë, ndërsa të tjerët i vërejnë si më pak të vlefshëm. Në të vërtetë, të gjitha kombe janë si pjesët e një trupi të vetëm të unifikuar, sepse kur një komb vuan, i gjithë trupi (njerëzimi vuajt) ndjen dhimbje.

Kjo është një e vërtetë e padiskutueshme.

Përgjegjësia e kombeve dhe e sundimtarëve në çdo komb është gjithmonë e ndërsjellë.

Përgjegjësia e ndërsjellë është thelbësore; pa të, qeveria dhe populli shkaktojnë shkatërrimin e tyre.

Një qeveri e përgjegjshme është si një njeri që nuk kujdeset për trupin e tij (popullin e tij), dhe si rrjedhojë i ekspozon veten ndaj sëmundjeve të ndryshme, në fund të fundit, më të këqijave si kanceri shkatërrues – shkatërrimi.

Një qeveri që neglizhon drejtësinë bëhet armiku i popullit të vet dhe çon drejt shkatërrimit të vet.

Përgjegjshmëria e papërgjegjshme, padrejtësia dhe injoranca e dëmshme në shoqëri janë burimi i çdo sëmundjeje dhe në fund të fundit të 'kancerit' shkatërrues.

Fuqia dhe përparimi i vërtetë i çdo qeverie të vërtetë dhe të fortë rrjedhin nga drejtësia, dhe ajo mund të mbijetojë vetëm si e tillë me mbështetjen e njerëzve dhe kombeve të drejtë.

Çdo qeveri e padrejtë humb mbështetjen e të drejtëve dhe të mirëve, që është në fund të fundit fillimi i fundit të saj (është vetëm çështje kohe), sepse njerëzit e drejtë dhe të ndershëm janë në fakt struktura mbrojtëse – imuniteti që mbron trupin e tërë (nga bakteret e ndryshme të dëmshme, viruset, pushtuesit dhe të ngjashme).

Pa mbështetjen e të vërtetë të drejtëve, çdo qeveri e padrejtë është e dënuar për të dështuar.

Për shkak të mohimit të vlerave të jetës – thelbësisë së çdo drejtësie dhe një shoqërie të shëndetshme; për fat të keq, gjatë rrënimit/shkatërrimit, si 'kanceri' ashtu edhe i gjithë 'trupi' në fund përfundojnë të mposhtur.

Trupi përfundon i mposhtur, sepse ka neglizhuar vlerat e jetës, ndërsa kanceri përfundon i mposhtur duke shkatërruar trupin e tij në të cilin ka ekzistuar. Njësoj është edhe me të gjitha kombet – me tërë njerëzimin.

Human and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity <br> © Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0
iHuman and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity
© Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0
Çdo komb dhe çdo individ janë pjesë e trupit të tërë (njerëzimit). Drejtësia e vërtetë universale dhe respekti për vlerat e jetës janë kyçi i mbijetesës dhe mirëqenies për të gjitha kombeve.

Dëmi ose vuajtja e shkaktuar një pjesë (trupit - botës) ndikon pashmangshëm në tërë trupin si tërësi – në të gjithë. Ashtu si kanceri shkatërron trupin që e ushqen, ashtu edhe forcat shkatërruese në shoqëri, nëse nuk shërohen dhe shtypen, në fund do të çojnë pashmangshëm drejt rrënimit të tërë bashkësisë.

Është e rëndësishme të kuptohet se të gjithë njerëzit janë të ndërlidhur. Veprimet dhe veprimet njerëzore kanë pasoja në tërë bashkësinë (njerëzimi). Për të arritur paqe dhe prosperitet të qëndrueshëm, duhet të përqendrohemi në punë të përbashkët që është e arsyeshme, kuptimplotë, respekti i ndërsjellë dhe harmonia, duke u udhëhequr nga Ndërgjegjësia më e Lartë, Zëri i Vërtetësi Gjithëfuqishmi, i Gjithëpranishmi dhe i Gjithëdijshmi Krijuesi (i të gjithë njerëzve dhe të gjitha qenieve të gjalla dhe mjedisit të jetës), që na udhëheq gjithmonë drejt dijes së vërtetë dhe spiritualitetit.

Bashkimi në dijen e vërtetë dhe respekti për vlerat e jetës është kyçi për paqe dhe prosperitet të qëndrueshëm.

Autori: Kristijan Nokaj

Lexo më shumë këtu

Shënim: Ky përmbajtje me titullin e dhënë (Njeriu dhe Bashkimi: Rruga e Vërtetës dhe harmonisë të plotë) mund të ndahet dhe publikohet nën kushtet e përcaktuara në licencën [CC BY-ND 4.0]. Ju mund ta ndani, edhe ta regjistroni, dhe ta shisni (ta përdorni për qëllime komerciale dhe jokomerciale), por pa ndryshime, me përmendje të detyrueshme të emrit të autorit.

Shënime Shtesë mbi Licencën CC BY-ND 4.0:

Përdorimi Etik dhe Ligjor:

Të gjithë materiali tekstual nga autori Kristijan Nokaj është i mbrojtur sipas Ligjeve të Të Drejtave të Autorit të Shteteve të Bashkuara dhe nënshtruar rregullave të Zyrës së Të Drejtave të Autorit të SHBA. Autori Kristijan Nokaj jep leje për të ndarë dhe përdorur këtë përmbajtje me titullin e dhënë (Njeriu dhe Bashkimi: Rruga e Vërtetës dhe harmonisë të plotë) ekskluzivisht në përputhje me kushtet e licencës Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Ndërkombëtare (CC BY-ND 4.0), që do të thotë se është e lejuar të ndahet përmbajtja në formën e saj origjinale, me përmendje të detyrueshme të emrit të autorit dhe një lidhje me licencën, pa të drejtën për të modifikuar përmbajtjen ose krijuar vepra derivuese.

Përmbajtja nuk duhet të përdoret në mënyrë amorale ose të paligjshme.

Përmbajtja nuk duhet të përdoret për të promovuar qëndrime që janë kundër vlerave themelore të jetës si respekti për dinjitetin njerëzor, drejtësinë dhe të vërtetën.

Përmbajtja nuk duhet të jetë e drejtuar në një mënyrë që do të rrezikonte jetën ose të promovonte diskriminimin në bazë të racës, etnicitetit ose kombësisë. Në vend të kësaj, duhet të promovojë drejtësinë, të vërtetën dhe rezistencën ndaj së keqes, pavarësisht nga identiteti sekular, fetar ose kombëtar i individit. Injusticia, gënjeshtra dhe e keqja janë të kundërta me vlerat themelore të jetës dhe vlerat e duhura sekulare, fetare dhe kombëtare të bazuar në arsye të shëndoshë dhe etikë.

Gjithashtu, as emri i autorit dhe as botëkuptimi i tij apo ndonjë përmbajtje e autorit nuk duhet të përdoren publikisht ose në fshehtësi si mbështetje për produkte ose aktivitete të dëmshme për njerëzit, natyrën ose kafshët.

Klauzola e Abuzimit:

Çdo abuzim i përmbajtjes, qoftë i paqëllimtë ose i qëllimshëm, interpretime dhe çlirime të kuptimit origjinal të përmbajtjes së autorit për të promovuar urrejtjen, diskriminimin ose dhunën ndaj çdo race ose populli, rezulton në humbjen e të drejtës për të përdorur përmbajtjen.

Transparenca:

Është e ndaluar përdorimi mashtrues ose i rremë i përmbajtjes.

Të Drejtat Shtesë:

Ju lutemi vini re se disa përmbajtje mund të jenë subjekt i të drejtave shtesë të pronësisë intelektuale si të drejtat e autorit, markat tregtare, të drejtat e dizajnit, të drejtat morale ose të drejtat e privatësisë.

Më shumë informacione për licencën [CC BY-ND 4.0]

Jeni të lirë të:

Ndarja

— kopjoni dhe redistribuoni materialin në çdo medium ose format për çdo qëllim, edhe komercial. Licencuesi nuk mund të tërheqë këto liri sa kohë që ju ndiqni kushtet e licencës.

Nën kushtet e mëposhtme:

1. Atribuimi

- Duhet të jepni njohje të duhur, të siguroni një lidhje me licencën dhe të tregoni nëse janë bërë ndryshime. Ju mund ta bëni këtë në çdo mënyrë të arsyeshme, por jo në një mënyrë që sugjeron se licencuesi ju mbështet ju ose përdorimin tuaj.

2. Pa ndryshime

- Nëse remiksni, transformoni, ose ndërtoni mbi materialin, ju nuk mund të shpërndani materialin e modifikuar.

3. Pa kufizime shtesë

- Ju nuk mund të aplikoni kushte ligjore ose masa teknologjike që kufizojnë ligjërisht të tjerët nga bëra atë që licenca lejon.

Për më shumë informacion rreth kësaj licence, mund të gjeni këtu .
Human and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity

Human and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity

The Creator is the Perfection and Mystery of the universe. We are given free agency, and every decision we make is reflected upon ourselves and the world around us.

People often misinterpret the presence of evil in the world, overlooking the fact that they themselves are the creators of evil, thereby being responsible for their actions.

Almost all nations (with honorable exceptions) tend to see themselves in the best light, while perceiving others as less valuable. In reality, all nations are like parts of a single unified body; when one nation suffers, the whole body (humanity) feels pain.

This is an undeniable truth.

The responsibility of nations and their rulers is always mutual.

Mutual responsibility is crucial; without it, both the government and the people cause their own downfall.

An irresponsible government is like a man who does not take care of his body (his nation), thereby exposing it to various diseases, ultimately the worst kind, such as the devastating cancer of demise.

A government that neglects justice becomes the enemy of its own people and leads to its downfall.

Irresponsibility, injustice, and fatal ignorance in society are the sources of every ailment and, ultimately, the devastating 'cancer'.

The true power and progress of any genuine and strong government stem from justice, and it can only survive as such with the support of just people and nations.

Any unjust government loses the support of the righteous and good, which is ultimately the beginning of its end (it's only a matter of time), because the righteous and honorable people are actually the defensive structure – the immunity that protects the entire body (from various harmful bacteria, viruses, intruders, and the like).

Without the support of the truly just, every unjust government is doomed to fail.

Because of the denial of life values – the essence of all justice and a healthy society; unfortunately, during decay/destruction, both the 'cancer' and the entire 'body' end up defeated.

The body is defeated because it neglected life values, while the cancer is defeated by destroying its own body in which it existed. Similarly, this applies to all nations – to all humanity.

Human and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity <br> © Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0
iHuman and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity
© Kristijan Nokaj [CC BY-ND 4.0
Each nation and every individual are part of the whole body (humanity). True universal justice and respect for life values are the key to survival and prosperity for all nations.

Harm or suffering inflicted on one part (of the body - the world) inevitably affects the whole body as a whole – everyone. Just as cancer destroys the body that feeds it, so too do destructive forces in society, if not healed and suppressed, inevitably lead to the downfall of the entire community.

It is important to understand that all people are interconnected. Human actions and activities have consequences for the entire community (humanity). To achieve lasting peace and prosperity, we must focus on joint work that is sensible, understanding, mutual respect, and harmony, all the while being guided by Higher Consciousness, the Voice of Truththe Almighty, the All-Present, and the All-Knowing" Creator (of all people and all living beings and life environments), who always leads us towards true knowledge and spirituality.

Unity in true knowledge and respect for life values is the key to lasting peace and prosperity.

Author: Kristijan Nokaj

Read more here

Note: This content under the given title (Human and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity) can be shared and published under the terms outlined in the [CC BY-ND 4.0] license. You may share, even record, and sell (use for commercial and non-commercial purposes), but without modifications, with the mandatory mention of the author's name.

Additional Notes on the CC BY-ND 4.0 License:

Ethical and Legal Use:

All textual material by the author Kristijan Nokaj is protected under the Copyright Laws of the United States and subject to the rules of the U.S. Copyright Office. Author Kristijan Nokaj grants permission to share and use this content under the given title (Human and Community: The Path of Truth and Harmonious Integrity) exclusively in accordance with the terms of the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) license, which means it is permitted to share the content in its original form, with mandatory mention of the author's name and a link to the license, without the right to modify the content or create derivative works.

The content must not be used in an immoral or illegal manner.

The content must not be used to promote views that are contrary to fundamental life values such as respect for human dignity, justice, and truth.

The content must not be directed in a way that endangers life or promotes discrimination based on race, ethnicity, or national origin. Instead, it should promote justice, truth, and resistance to evil, regardless of the secular, religious, or national identity of the individual. Injustice, falsehood, and evil are contrary to the fundamental life values and correct secular, religious, and national values based on common sense and ethics.

Also, neither the author's name nor his worldview or any content by the author should be publicly or covertly used as support for products or activities harmful to people, nature, or animals.

Misuse Clause:

Any misuse of the content, whether unintentional or intentional, interpretation, and twisting of the original meaning of the author's content to promote hate, discrimination, or violence towards any race or people, results in a loss of the right to use the content.

Transparency:

Deceptive or fraudulent use of the content is prohibited.

Additional Rights:

Be aware that certain content may be subject to additional intellectual property rights such as copyrights, trademarks, design rights, moral rights, or rights of privacy.

More Information on the [CC BY-ND 4.0] License

You are free to:

Share

— copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

1. Attribution

- You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

2. No Derivatives

- If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.

3. No Additional Restrictions

- You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

For more information on this license, you can find here .